Obchodné podmienky

  1. Základné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim – SCHWABIK CYCLING, s.r.o., Zimná 36, 052 01  Sp. Nová Ves, IČO: 52651797 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho, www.bicykleschwabik.sk (ďalej len "internetová stránka predávajúceho" alebo "web predávajúceho"). Tieto podmienky dopĺňajú reklamačné, platobné, organizačné a všetky ostatné podmienky špecifikované v dokumente  a sekciách, resp. podstránkach webu predávajúceho, na ktoré sa v tejto sekcii odkazuje (ďalej všetko spolu aj "obchodné a reklamačné podmienky")

  Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 055/729 07 05
  http://www.soi.sk

  1.1. Obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú obchodné a reklamačné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.
  1.2. Obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi SR.
  1.3. Zobrazenie tovaru na stránke internetového obchodu je ilustračné. Parametre tovaru napr. hmotnosť, farba, rozmery a ďalšie vlastnosti sú udávané výrobcom. Za prípadné nepresnosti sa ospravedlňujeme.

  1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)

  2.1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len: "objednávka") zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho. Zaslaním objednávky kupujúci slobodne a vážne vyjadruje svoj návrh predávajúcemu uzavrieť za podmienok špecifikovaných v obchodných a reklamačných podmienkach predávajúceho kúpnu zmluvu na tovar špecifikovaný v objednávke, a to za cenových, platobných, dodacích a prípadne aj ostatných zmluvných a organizačných podmienok špecifikovaných v objednávke.
  2.2. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré je zároveň aj akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho. Oznámenie o prijatí obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, jeho konečnú cenu, spôsob, podmienky a cenu zvoleného druhu doručenia tovaru, údaj o predpokladanej lehote doručenia tovaru, adresu miesta doručenia tovaru, údaje o predávajúcom a ostatné potrebné a zákonom predpísané informácie.
  2.3. V prípade nedoručenia oznámenia o prijatí objednávky do 24 hodín má kupujúci povinnosť kontaktovať predávajúceho e-mailom.
  2.4. Predávajúci informuje kupujúceho o stave spracovania objednávky e-mailovými správami a prostredníctvom sekcie "Tvoje objednávky".

   

   

  1. Povinnosti predávajúceho

  3.1. Predávajúci sa uzavretím kúpnej zmluvy (t. zn. akceptáciou objednávky) zaväzuje, že pod podmienkou predchádzajúcej riadnej úhrady kúpnej ceny a sprievodných služieb v zmysle objednávky kupujúceho a týchto obchodných a reklamačných podmienok kupujúcemu dodá:

  • Tovar v druhu, množstve, akosti, v dodacej lehote, na zvolenú adresu doručenia, za cenu a všetkých ostatných podmienok špecifikovaných v akceptovanej objednávke,
  • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
  • Platný daňový doklad - faktúru v elektronickej forme v sekcii "Tvoje objednávky" kupujúceho.

  Vyššie uvedené ustanovenia tohto bodu sa v časti, ktorou sa dodávka podmieňuje predchádzajúcou úhradou kúpnej ceny a sprievodných služieb neaplikujú, pokiaľ kupujúci uskutoční v objednávke voľbu platobných podmienok formou dobierky, prípadne formou hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje na dodávku podľa odrážok vyššie už momentom akceptovania objednávky kupujúceho.

  3.2. Predávajúci nezodpovedá za:

  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Za poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérskou alebo inou doručovacou službou.
  • Prípadné nedodanie alebo neskoré dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  3.3. V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na stránke internetového obchodu, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne na základe dohody s predávajúcim upraviť objednávku.

  3.4. V prípade, ak kupujúci omylom uhradí platbu na bankový účet predchádzajúceho prevádzkovateľa a zároveň bude z platobných identifikátorov a ostatných okolností zrejmé, že sa jedná o platbu na základe objednávky adresovanej nám, takáto mylná platba bude za účelom čo možno najrýchlejšieho vybavenia objednávky bez ďalšieho preúčtovaná a prevedená na náš bankový účet. V opačnom prípade kupujúcemu pôvodný prevádzkovateľ vráti mylnú platbu bez zbytočného odkladu v celom rozsahu späť.

  3.5. Uzavretá kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší v prípade, ak kupujúci nesplní svoju povinnosť na úhradu kúpnej ceny v lehote stanovenej v procese zadávania objednávky (platobné podmienky), resp. v lehote uvedenej v akceptácii objednávky (t. j. potvrdzujúci email predávajúceho po odoslaní objednávky kupujúcim).

  1. Povinnosti kupujúceho

  4.1. Kupujúci je povinný:

  • 1. Pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár na webe predávajúceho a poskytnúť predávajúcemu presné a správne údaje (vyžadované objednávkovým formulárom) potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle objednávky,
  • 2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad predávajúceho bezodkladne kontaktovať a informovať ho o zistených nedostatkoch.
  • 3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania akceptovanej objednávky a zaplatiť cenu za doručenie tovaru (prípadne za iné sprievodné služby vzťahujúce sa k dodávke).

  4.2. V prípade, ak kupujúci zvolí platbu prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky do 14 dní odo dňa akceptácie objednávky, alebo ak kupujúci neprevezme pripravenú objednávku na predajni alebo odbernom mieste do vr dní od pripravenia na prevzatie, kúpna zmluva sa bez ďalšieho od počiatku zrušuje (v prípade, ak kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy poskytol predávajúcemu finančné prostriedky, tieto mu budú vrátené, a to rovnakým spôsobom, akým kupujúci uhradil finančné prostriedky predávajúcemu).

  4.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

  4.4. Kupujúci akceptuje daňový doklad (faktúru) v elektronickej forme s doručovaním do príslušnej časti sekcie "Tvoje objednávky" a e-mailom na adresu uvedenú pri objednávke.

  4.5. Pri všetkých platobných variantoch s výnimkou platby na dobierku a platby v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere platí, že platbu za objednávku je kupujúci povinný zaplatiť formou preddavku. Povinnosť na zaplatenie preddavku sa považuje za splnenú v momente pripísania finančných prostriedkov na náš bankový účet. V prípade nákupu cez splátkovú spoločnosť platí, že povinnosť zaplatiť preddavok je splnená v momente, v ktorom bude na náš bankový účet pripísaná akontácia.

  1. Cena tovaru

  5.1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Zmena cien je vyhradená. Pri objednaní tovaru platí vždy cena, ktorá bola uvedená v momente vykonania objednávky, je uvedená na objednávkovom formulári aj potvrdení prijatia objednávky.

  5.2. Dokladom o predaji je elektronická faktúra, ktorá je dostupná v sekcii "Tvoje objednávky", a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa zvoleného druhu dopravy tovaru.

  5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktorého cena bola v dôsledku technickej chyby výrazne odlišná od štandardnej predajnej ceny.

  5.4. V prípade, že kupujúci použije zľavový kupón, suma objednávky po uplatnení kupónu musí byť najmenej 0.99€. Ak kupujúci nevyužije plnú hodnotu zľavového kupónu, môže si vyžiadať nový kupón v hodnote nevyužitej hodnoty pôvodného kupónu.

  1. Ochrania súkromia a osobných údajov

  6.1. Ďalšie informácie o ochrane súkromia a osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

  6.2. Internetový obchod Bicykle Schwabik vyžaduje špecifické osobné údaje a špecifický spôsob spracúvania, ktorý dopĺňa body z dokumentu Ochrana osobných údajov.

  Osobné údaje spracúvame za účelom prevádzky internetového obchodu podľa platných zákonov SR a priamo aplikovateľnej legislatívy EÚ (najmä všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, resp. GDPR a ostatných príslušných legislatívnych aktov). K vybaveniu objednávky v našom eshope Vám potrebujeme potvrdiť objednávku, vystaviť daňový doklad (faktúru) a samozrejme doručiť tovar do Vašich rúk. O stave Vašej objednávky Vás chceme informovať. Nikto z SCHWABIK CYCLING s.r.o. od Vás nikdy nebude vyžadovať osobné údaje, ktoré sú nad rámec uvedeného rozsahu informácií.

  • Pre potvrdenie a prijatie objednávky potrebujeme od Vás kontaktné údaje vo forme emailovej adresy a telefónneho čísla. Na vystavenie daňového dokladu (faktúry) potrebujeme Vaše meno a priezvisko a Vašu adresu. V prípade ak ide o právnickú osobu potrebujeme vaše Obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ a kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená prevziať tovar. Pri doručení si prosím pripravte doklad totožnosti aby Vás, prípadne osobu preberajúcu zásielku, mohol pracovník kuriérskej služby bez problémov identifikovať.
  • Vaše osobné údaje uchovávame aj po realizácii objednávky pre potreby evidencie objednávok, účtovníctva a riešenia prípadných reklamácií po dobu vyžadovanú zákonom.
  • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s vytvorením elektronického konta na stránke bicykleschwabik.sk, pokiaľ takéto konto ešte vytvorené nemá. Toto konto mu uľahčuje evidenciu objednávok a vybavovanie prípadných reklamácii. Konto je možné kedykoľvek zrušiť v nastaveniach konta.
  • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám výlučne pre účely potrebné pre vybavenie objednávky, prípadne reklamácie:
   • 123Kurier, s.r.o. - používame pre doručovanie kuriérom v rámci Slovenska. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Kuriér 123 Vás môže kontaktovať telefonicky alebo SMSkou.
   • Packeta Slovakia s.r.o. - používame pri doručovaní na odberné miesta Packety a pri časti zásielok doručovaných mimo Slovenskej republiky. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa (ak ide o doručenie na adresu) a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Spoločnosť Packeta môže tieto údaje poskytnúť partnerskej firme v krajine, kde je zásielka doručovaná. Odberné miesto Packeta, prípadne kuriér tejto partnerskej firmy Vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom SMS.
   • Slovenská pošta, a.s. - používame pre doručovanie zásielok s uložením na pošte. Poskytnuté sú meno, priezvisko a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Pošta Vás môže kontaktovať SMS-kou o pripravení objednávky na odber.
   • Heureka Shopping, s.r.o. - používame za účelom analytiky a verejného hodnotenia e-shopov na portáli Heureka. Poskytnutý údaj je v prípade Vášho súhlasu pri objednávke emailová adresa.
   • Lukačovský, s.r.o. - naša externá účtovná firma spracováva Vaše údaje pre potreby účtovníctva. Poskytnuté sú meno, priezvisko a adresa, prípadne aj názov a sídlo firmy, IČO, DIČ a IČ DPH.
   • Zendesk, Inc. - používame pre emailovú komunikáciu medzi našou zákazníckou podporou a zákazníkmi. Poskytnuté údaje môžu byť emailová adresa, meno a priezvisko. Ich použitie na iné účely je zmluvne vylúčené.
   • Shoptet, a.s. - náš dodávateľ technickej infraštruktúry, počítačových služieb a služieb súvisiacich so spracovaním údajov pre účely prevádzky e-shopu a webovej stránky www.bicykleschwabik.sk

  6.3. SCHWABIK CYCLING, s.r.o. nemá prístup k číslu platobnej karty alebo iným platobným údajom, ktoré zákazník zadá na stránkach platobných portálov pri platbe za objednávku. Bicykle Schwabik automaticky obdrží a verifikuje uskutočnenie platby, ale v tomto procese nie sú prenášané žiadne osobné ani citlivé údaje.

   

  1. Spôsoby platby a dopravy

  Platba v hotovosti na predajni – len pre osobný odber v predajni Zimná 36, Spišská Nová Ves

  Dobierka – platba v hotovosi alebo kartou pri prebratí zásielky

  Prevod na účet – paltba prevodom na náš účet v EUR alebo CZK. IBAN a informácie o účte sú dostupné po odoslaní objednávky

  Platba kartou cez Shoptet Pay – pohodlný platba kartou cez zabezpečenú platobnú bránu Shoptet Pay

  Osobný odber v predajni Bicykle Schwabik - Zimná 36, 05201 Spišská Nová Ves

  Slovenská pošta - kuriér na adresu (platí pre balíky na Slovensko)

  123 kuriér  - kuriér na adresu (platí pre balíky do Česka)

  Packeta odberné miesta - všetky odberné miesta na Slovensku aj v Česku


   

  1. Lehoty a dodacie doby

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od prevzatia tovaru.

  Lehota na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy je 14 dní,

  Lehota na na vrátenie peňazí kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy je 14 dní,

  Predpokladané doby dodania sú uvedené pri každom produkte a závisia od dostupnosti tovaru – od 24 hodín do 5 pracovných dní,

   
  9. Riešenie sporov

  9.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@bicykle.schwabik.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, objednávku, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  9.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke Riešenie sporov online: Nová platforma pre spotrebiteľov a obchodníkov (europa.eu).

  9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.